Skolas bibliotēkā norisinās lasīšana kopā ar suni

28. un 29.oktobrī Smiltenes vidusskolas bibliotēkās viesojās ZumZum no Valmieras. Bērni tika iepazīstināti ar suni. Pēc iepazīšanās notika dažādas aktivitātes, kurās tika iesaistīti bērni ar ZumZum. Piedaloties aktivitātes, kopā ar suni veicinām lasīšanu bērnos.

 

SKAĻĀ LASĪŠANA

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) uzsāk jaunu Skaļās lasīšanas sacensību. 11 – 12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni visā valstī var sākt gatavoties aizraujošam pirmās kārtas konkursam savās skolās un bibliotēkās.

Uzsākot jaunu lasīšanas kampaņu, LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensībai piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijā, gan tās var būt senaizmirstas, labas grāmatas vai arī tikko iznākuši darbi.

plakats

Lasīšana kopā ar suni!

28. un 29. novembrī skolas bibliotēkā notiks pasākums “Lasīšana kopā ar suni” .  Pasākums paredzēts 3., 4., 5.un 6.klašu skolēniem. Katras nodarbības sākumā bērni ar suni sasveicinās. Tam seko dažādi vingrinājumi un lasīšana kopā. Bērns lasa grāmatu skaļi sunim priekšā.suns

Aicinām piedalīties konkursā – Skolēnu radošo ideju banka “Smiltene – Eiropas nākotnes pilsēta”

Konkursa idejas vispārīgs apraksts

Aicinām skolēnus no 7.-12. klasei piedalīties radošo darbu konkursā “Smiltene – Eiropas nākotnes pilsēta”. Savos darbos izteikt savu nākotnes redzējumu, ieteikumus, idejas un vīzijas pilsētas un apkārtnes uzlabošanai, jaunu vides objektu veidošanā, interesantu tradīciju veidošanā utt. Rakstiskā, zīmējuma, video vai jebkurā citā formātā paust savu oriģinālo un radošo ideju par Smiltenes kā modernas pilsētvides attīstību nākotnē.

Jaunieši, kuri izstrādās spēcīgākās, aizraujošākās un labākās idejas, tiks apbalvoti.

Konkursa mērķis un uzdevums

Veidot un stiprināt skolēnu piederības izjūtu savai pilsētai, novadam un valstij. Veicinot pozitīvu attieksmi un atbildības sajūtu par vidi, kurā dzīvojam, sekmēt valstiskās apziņas veidošanos un pilsonisko audzināšanu. Paplašināt skolēnu redzesloku par modernu pilsētvidi Eiropas kontekstā un tās attīstības iespējām nākotnē.

Konkursu rīko

Smiltenes novada bibliotēkas ESIP sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Smiltenes vidusskolu.

Konkursa darbu iesniegšanas kārtība

Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017. gada 20. novembrim.

Darbus iesniedz Smiltenes vidusskolas bibliotēkas vadītājai Ingunai Kudlānei Smiltenes vidusskolā, Smiltenes ESIP koordinatorei, bibliogrāfei Aldai Liukei Smiltenes novada bibliotēkā vai bibliotekārei Sanitai Lārmanei Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā. Video formāta darbus var iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi alda.liuke@smiltene.lv vai sanita.larmane@smiltene.lv

Darbu veidi

Apraksti, zīmējumi, kolāžas, video un citi vizualizācijas veidi.

Konkursa vērtēšanas kritēriji

Darba atbilstība konkursa tēmai.

Oriģinalitāte un radošs temata risinājums.

Darba vizuālā kvalitāte.

Kopējais viena darba apjoms nav stingri noteikts.

Uzvarētāja noteikšana:

Konkursa uzvarētājus nosaka konkursa žūrija.

Konkursā iesniegtos darbus izvērtēs pa klašu grupām (7. – 9. klase un 10. – 12. klase) un noteiks pirmo trīs vietu ieguvējus.

Žūrijai ir tiesības piešķirt papildu veicināšanas balvas.

Balvas konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas noslēguma pasākumā.

Konkursa vērtēšanas komisija

Iesūtītos darbus vērtēs žūrija 4 cilvēku sastāvā:

Inta Mežule – Smiltenes novada bibliotēkas direktore

Vineta Balode – Smiltenes Mākslas skolas pasniedzēja

Sanita Lārmane – Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāre

Alda Liuke – Smiltenes ESIP koordinatore, bibliogrāfe Alda Liuke

Konkursa rezultāti

Konkursa rezultāti tiks paziņoti noslēguma pasākumā.

Konkursa uzvarētāju vārdi tiks publicēti mājas lapā http://smiltenesbiblio.blogspot.com/ un http://spbbernunodala.blogspot.com/

Papildu informācija

Jautājumus par konkursa norisi, kā arī darba uzdevumu precizēšanai nepieciešamos jautājumus rakstīt

uz e-pastu alda.liuke@smiltene.lv vai zvanīt pa tālruni 64772334 ( Alda Liuke).